Information for the client upon receiving their personal data

Controller of personal data

Femme Palette s.r.o., ID No. 10995587, with registered place of business at Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Prague 10

Legal grounds for processing

  • Contract for Services
  • Provision of personal data is an obligation of the data subject - the client (hereinafter referred to just as "client") that results from the aforementioned contract.


Purpose of processing

Provision of services stated in the contract with the client

Recipients of personal data

  • Public bodies
  • Providers maintaining the information system
  • Other recipients based on the needs and instructions of the client


Period of personal data processing

Personal data will be processed for the duration of the aforementioned contract, and will be handled according to valid legislation after its termination, in particular Act No. 499/2004 Coll. (Archiving and Records Management and on the Amendment of Selected Acts) and the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Rights of the client

The right of access to personal data means that the client has the right to obtain information on if the controller is processing their personal data and, if so, which data in particular and how it is being processed. The client also has the right to have inaccurate personal data concerning them corrected by the controller at their request and without undue delay. The client has the right to complete incomplete personal data any time.

The right to erasure of personal data is an obligation of the controller to erase the personal data they process about the client if certain conditions are met and if the client requests so.

In certain cases, the client has the right to make the controller restrict the processing of their personal data. The client has the right to object to the processing any time. This is based on the rightful interests of the controller, a third party, or is necessary in order to perform a task carried out in the public interest or in exercising public authority.

The right to data portability gives the client the possibility to obtain the personal data they have provided to the controller in a common and machine-readable format. They can then transmit this data to another controller or, if technically possible, request that the controllers transmit it to each other.

The right to withdraw consent to the processing of personal data at any time does not apply, as the client's personal data is processed in order to perform duties under a contract signed with the client and not on the basis of consent to processing.

In the event that the client is in any way dissatisfied with the processing of their personal data carried out by the controller, they may file a complaint directly to the controller or contact the Office for Personal Data Protection.

More information on the rights of the client can be found on the website of the Office for Personal Data Protection (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).


Informace pro klienta při přijetí osobních údajů

Správce osobních údajů

Femme Palette s.r.o., IČ 10995587, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

Právní základ pro zpracování

  • Smlouva o poskytování služeb
  • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.


Účel zpracování

Poskytování služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci
  • Poskytovatelé údržby informačního systému
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta


Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)