Share

Jak funguje mentoring a kdo je to mentor? Nejčastěji kladené otázky o mentoringu

Written by
Julia Gumeniuk
Published on
February 6, 2023

Chcete se přihlásit do mentoringového programu jako mentor nebo mentee a stále máte nějaké nezodpovězené otázky? Začátek mentoringu může být skutečně výzvou. Tato výzva však stojí za to - pokud je vše provedeno správně, může mentoringová cesta přinést skvělé výsledky pro všechny zúčastněné strany. Mentee získá možnost rozvíjet správné dovednosti a cítí se bezpečně a podporován, mentor zlepší své vůdčí schopnosti a empatii a organizace, jejíž je mentee nebo mentor součástí, zlepší morálku zaměstnanců zapojených do mentoringového programu.


Statistiky mluví za vše - 90 % mentees v organizacích uvádí, že jsou ve své práci spokojeni (CNBC/Survey Monkey), a mají o 50 % vyšší pravděpodobnost, že u firmy zůstanou, než ti, kteří se mentoringu neúčastní (MentorcliQ). Mentees jsou povyšováni 5x častěji než ti, kteří nejsou zapojeni do mentoringu, a u 25 % z nich obvykle dojde ke zvýšení platu ve srovnání s 5 % lidí, kteří se do mentoringu nezapojili (Sun Microsystems).


Jaké jsou tedy vlastnosti dobrých mentorů, jejich role a odpovědnosti a především jaké jsou výhody dobrého mentoringového programu? Podívejte se na nejčastější dotazy, které jsme shrnuli, abyste se dozvěděli více a připravili se na mentoring.

Proč je mentoring důležitý?

Mentoring je jedním z nástrojů rozvoje, který by měl každý alespoň jednou v životě vyzkoušet. Mentoring spojuje jedince, který má mnoho znalostí a zkušeností (mentor), s někým, kdo stejné znalosti a zkušenosti ještě nezískal (mentee). Mentoring je ve své podstatě příležitostí pro mentee a mentora učit se jeden od druhého. Umožňuje předávání znalostí mezi dvěma nebo více lidmi ku prospěchu všech.


Efektivní mentoring vyžaduje úsilí a vytvoření úspěšného mentorského vztahu vyžaduje specifické dovednosti, odhodlání a strukturu jak ze strany mentora, tak ze strany mentee. Mentoring je určen pro někoho, kdo je odhodlán pracovat na svých schopnostech a zaměřuje se na dosahování profesních výsledků, je ochoten požádat o pomoc, projevit zranitelnost a zkoumat různé cesty a perspektivy. Rozvoj mentorských vztahů vyžaduje čas, takže mentee musí být také odhodlán dodržet svou část dohody.

Kdo je to mentor?

Ačkoli by se mohlo zdát, že stát se mentorem je poměrně snadné, člověk musí mít určité specifické vlastnosti, aby dosáhl cílů, které si mentee v mentoringovém programu stanovil. Mentor by měl mít příslušné odborné znalosti nebo vědomosti, které má mentee zájem rozvíjet a učit se. Mentor by se měl ochotně dělit o své profesní zkušenosti, měl by mít respektující přístup a měl by být ochoten investovat do druhých. Mentor by měl být schopen poskytovat upřímnou a přímou zpětnou vazbu, být aktivním a pozorným posluchačem, být empatický a chápat problémy, kterým může mentee čelit. 

Jaké jsou příklady mentoringu?

Mentoringový program se může zaměřit na mnoho oblastí a být přínosný v mnoha různých prostředích. Existují mentoringové programy pro členy týmu, kteří chtějí postoupit na kariérním žebříčku, pro členy týmu, kteří se chtějí stát vedoucími, pro vedoucí týmu, kteří chtějí být lepšími manažery, nebo pro ty, kteří chtějí začít novou kariérní dráhu. Nejčastějšími příklady mentoringu jsou např: 


 • Mentoring pro rozvoj kariéry


Tento typ mentoringu je jedním z osvědčených postupů rozvoje talentů, který umožní každému naplnit jeho individuální kariérní potřeby a překonat jeho jedinečné výzvy. Mentees mají možnost nejen zvýšit úroveň svých tvrdých dovedností (hard skills), ale také se zaměřit na měkké dovednosti (soft skills), jako je komunikace nebo prezentace a vystupování na veřejnosti, a také na hlubší témata, jako je sebedůvěra, překonání imposter syndromu nebo dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.


 • Mentoring v leadershipu


Být dobrým manažerem není snadné, zejména pro někoho, kdo je ve vedoucí funkci poprvé. Leadership vyžaduje celou řadu nových dovedností, které mnozí nemají šanci získat před nástupem do nové pozice. Mentoring v oblasti leadershipu pomáhá mentees zlepšit se v oblastech, jako jsou sebedůvěra, řízení týmu a kultura, vytváření kultury zpětné vazby, inkluzivní vedení nebo řešení obtížných situací. 


 • Mentoring pro ženy nebo jiné nedostatečně zastoupené skupiny.


Dalším příkladem mentoringu je poskytování příležitostí k růstu ženám nebo jiným příslušníkům nedostatečně zastoupených skupin v organizaci. I na moderním pracovišti se ženy stále potýkají s jedinečnými problémy a předsudky, které jim mohou bránit v úspěšném stoupání po kariérním žebříčku. Mentoring pomáhá ženám tím, že je spojuje s mentory, kteří jim poskytnou podporu a vybaví je nástroji, jak s těmito předsudky bojovat a překonávat výzvy, kterým čelí. 

Co dělá dobrý mentor?

Pro úspěšný mentoringový program jsou zásadní správné aktivity a diskuse, na kterých se mentor i mentee podílejí stejnou měrou. Dobrý mentor by měl nejprve porozumět potřebám mentee a pomoci definovat jasné cíle, kterých by měl tento mentoringový vztah dosáhnout. Poté mentor definuje nastavení schůzek v rámci mentoringového programu s ohledem na vše, co chce mentee zlepšit nebo se naučit. Dobrý mentor naslouchá mentee, klade dobré otázky, rozumí situaci a klade mentee výzvy.


Po několika schůzkách se mentor ohlédne zpět, zhodnotí dosažený pokrok a zeptá se mentee, zda je třeba něco upravit nebo doplnit. Dobrý mentor vytváří bezpečný prostor, kde se mentee cítí podporován, chápán a posilován. Po skončení mentoringového programu dobrý mentor rád zůstane s mentee ve spojení, sleduje jeho úspěchy a povzbuzuje mentee, aby pokračoval v dobré práci.

Jaké jsou role mentora?

Mentor může v rámci jednoho mentorského vztahu zastávat mnoho rolí. Dobrý mentor ví, jak se přizpůsobit a zaujmout roli vhodnou pro danou situaci v závislosti na diskusi nebo osobních vlastnostech mentee. Mentor může být např:


 • Učitel: hlavní role mentora. Tato role umožňuje mentorovi sdílet zkušenosti získané v kariéře a podělit se o dobré příklady, které se mentee mohou osvědčit.


 • Poradce: mentor může mentee poradit, jak přistupovat k výzvě, jaké kroky podniknout, aby uspěl, nebo jaké zdroje sledovat či číst, aby se lépe učil. 


 • Kouč: někdy se mentor může stát koučem tím, že klade správné otázky a pomáhá mentee najít odpovědi.


 • Vzor: vzhledem k povaze vztahu je mentor také vzorem, který na vlastním příkladu ukazuje mentee, jak je možné se rozvíjet a uspět. 


 • Sponzor: v některých případech může být mentor sponzorem, který mentee přivede do správného okruhu lidí, podpoří jeho networkingové aktivity a dokonce ho seznámí s vlivnými lídry.


 • Povzbuzovač: poslední, ale neméně důležitá role mentora. Aby mentorský vztah fungoval, měl by mentor vytvořit bezpečný prostor založený na důvěře, kde je mentee chápán a podporován, posilovat sebevědomí mentee a oslavovat malá i velká vítězství. 

Jaké jsou styly mentoringu?

Aby byl mentoring účinný, měl by mentor zavést styl odpovídající konkrétnímu vztahu s mentee a cílům stanoveným v rámci programu. Účinný mentoring může mít tři hlavní styly:


 • Vzdělávací styl: když mentor vzdělává mentee, rozšiřuje znalostní základnu a získává specifické dovednosti. Mentor musí zjistit, v jakých oblastech mentee zaostává, aby bylo vzdělávání přizpůsobeno konkrétním potřebám. 


 • Styl výzev: když mentor vyzývá menteeho, který se cítí zaseknutý v práci, snaží se najít nové způsoby rozvoje, nové lidi, se kterými by se mohl seznámit, nebo novou kariérní cestu, kterou by se mohl vydat.


 • Povzbuzovací styl: když mentor pomáhá mentee zbavit se imposter syndromu, přeměnit negativní myšlenky na pozitivní a pocítit svůj úspěch, pokud si ho dosud neuvědomil. Mentor je obvykle pozitivní a podporující, vždy nachází to dobré i ve špatných situacích.

Jaké jsou povinnosti mentora?

V mentorském vztahu by měl mentor převzít několik povinností, aby zajistil úspěšný výsledek pro mentee. Zaprvé by se měl mentor zavázat, že bude vztah podporovat po určitou dobu, a měl by si vyhradit čas na pravidelné schůzky. Mentor by měl stanovit jasné cíle a úkoly vztahu s mentee. Mentor by měl zachovávat důvěrnost, respektovat hranice mentee, aktivně naslouchat a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu. Mentor by měl mentee podporovat a pomáhat mu v profesním rozvoji, oceňovat jeho práci a dodržovat závazky. Na konci mentorského vztahu by měl mentor provést zpětnou kontrolu stanovených cílů a v případě potřeby poradit s dalšími kroky. 

Jaké jsou výhody mentoringu?

Existuje mnoho výhod mentoringu, které mohou pomoci jak mentee, tak i mentorovi, ale nejvýznamnější z nich jsou: 


 • Mentor pomáhá definovat úspěch: mentor poskytuje mentorovi představu o tom, co znamená úspěch pro daný pracovní profil vzhledem k jeho aktuálnímu souboru dovedností. Ve spolupráci s mentee může mentor pomoci přesně definovat, jakou cestou se má mentee ubírat při svém kariérním postupu.


 • Mentor pomáhá identifikovat nedostatky v dovednostech: mentor poskytuje mentee cennou konstruktivní zpětnou vazbu a zároveň rozpoznává oblasti, které je třeba zlepšit, dovednosti, které je třeba rozvíjet, aby se posunul vpřed, a navrhuje, jak tyto dovednosti získat.


 • Mentor posiluje sebedůvěru mentee: mentor slouží jako vzor, kterému mentee může důvěřovat. Jakmile si mentee uvědomí své silné a slabé stránky, získá větší sebedůvěru k definování problémů, vyjádření myšlenek a lepšímu směřování své kariéry.


 • Mentor učí, jak správně přijímat zpětnou vazbu: mentor usnadňuje mentee přijímání a jednání na základě obdržené zpětné vazby. 


 • Mentor sdílí přístup k profesní síti: mentor poskytuje přístup ke zcela nové síti profesních kontaktů, do které se mentee možná ještě nepodařilo proniknout. Networking podporuje nové nápady, rozšiřuje vliv a vystavuje mentee zajímavým příležitostem. 

Jak dlouho mentoring trvá?

Mentorský vztah trvá nejčastěji tři až šest měsíců a mentee a mentor si musí naplánovat předem stanovený počet schůzek (může jít o šest až dvanáct hodinových schůzek v daném časovém období). 


Například mentoringový program Femme Palette je nastaven na šest měsíců a 12 hodinových setkání s mentorem. Během programu mentor pomáhá mentee stanovit si cíle SMART. Femme Palette poskytuje mentee návod, jak pracovat s mentorem, aby z mentoringových sezení vytěžil co nejvíce, a po celou dobu programu je oba podporuje.Chcete se zapojit do mentoringového programu Femme Palette, abychom vám našli mentora, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám? Neváhejte a domluvte si konzultaci, abychom probrali vaše cíle a požadavky na mentora. 

Join our newsletter
Receive the newest blog posts, event invites, and more
Read about our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Popular guides
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
See more guides

Latest blog posts

Mentoring

Mentoring to Build Confidence: Meet a handful of mentors who can help you overcome self-doubt

Are you struggling with low self-esteem and searching for ways to boost your confidence? A mentor can provide personalized support and encouragement tailored to your unique goals and aspirations. Through honest feedback, shared experiences, and skill development, our mentors will help you to gain valuable perspective, set realistic goals, and cultivate the confidence you need to thrive in any endeavor. To give you a glimpse of the diverse mentor community at Femme Palette, we introduce to you some of our mentors who can help you unlock your full potential.
Femme Palette
August 13, 2023
Stories

“The most important thing for me is the empowerment of the people in my team.”: Soňa Stloukalová on her leadership approach, path to success, and tech trends

Soňa Stloukalová, Country Manager at Bolt, is an inspirational female leader with an impressive career trajectory. We talked to Soňa about milestones on her path to success, how she leads her team with an empowerment approach, and the future how current tech trends might affect the future of Bolt.
Femme Palette
August 13, 2023
Mentoring

How to help your mentee open up

Working with a mentee can sometimes go sideways. Instead of working on the task we slip and talk about other issues not related to the contract or mentee’s needs. Unfortunately, a mentor is to blame. Being a mentor also means to keep an eye on the journey of our mentees. Distractions come along the way. Some of the root causes for this could be lack of motivation, lack of focus, lack of discipline. Mentors should be a beacon and provide their mentees with all of this. One way to keep track and dig deep into the journey is to help your mentee open up. 
Petr Rozkošný
August 13, 2023

Sky rocket your career now!